Lò đốt rác thải sinh hoạt và quá trình xây dựng nông thôn mới