Hiệu quả lò đốt rác bằng khí tự nhiên ở Ba Chẽ Thời sự online Báo Quảng Ninh