Hiệu quả lò đốt rác bằng khí tự nhiên huyện Tân yên