Báo cáo Công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt GFC-SANKYO NFI 05