Dự thảo Thông tư quy định mức thu, quản lý báo cáo đánh giá tác động môi trường

(Moitruong.net.vn) – Theo đó, Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm định lại đến trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước (KBNN)

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định

Theo đó, người nộp phí là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, thẩm định lại đến trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước (KBNN).

Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này, dự kiến vẫn giữ như quy định hiện hành. Theo đó: Với dự án tổng mức đầu tư đến 10 tỷ đồng, có mức phí từ 6 – 9,6 triệu đồng (dự án từ nhóm 1 đến nhóm 6); dự án tổng mức đầu tư trên 10 – 20 tỷ đồng, có mức phí từ 9 – 15 triệu đồng. Cao nhất là dự án trên 7.000 tỷ đồng có mức phí từ 61 – 96 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý và sử dụng phí dự kiến như sau: Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN). Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 10% vào NSNN.

Theo HQ Online